Zucchetti Promotion & Trade

Biuro Handlowe | ul. Jana Matejki 38/3 | 60-768 Poznań
tel. + 48 61 667 37 00


Szanowni Państwo,

w wykonaniu obowiązku wynikającego z postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz wydane na jego podstawie krajowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, poniżej przedstawiamy szczegółową informację dotyczącą przetwarzania Państwa danych osobowych:

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem Państwa danych osobowych jest Zucchetti Promotion & Trade sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jana Matejki 38/3.
 2. Kontakt z administratorem danych osobowych
  adres e-mail: [email protected]
  adres pocztowy: Zucchetti Promotion & Trade sp. z o.o., ul. Jana Matejki 38/3, 60-768 Poznań.
 3. Źródła przetwarzanych danych osobowych
  • przekazaliście je Państwo dobrowolnie podczas: spotkań biznesowych, targów, konferencji i prezentacji;
  • zostały podane podczas rozmowy telefonicznej, w treści email lub wiadomości wysłanej poprzez formularz kontaktowy;
  • podaliście je Państwo w procesie zakupowym, reklamacyjnym lub w ramach subskrypcji na stronach internetowych.
 4. Cele i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych
  Przetwarzamy Państwa dane osobowe przede wszystkim, gdyż:

  • uzyskaliśmy Państwa zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
  • jest to niezbędne do zawarcia, a następnie wykonania zawartej z Państwem umowy albo administratorem lub podmiotem przetwarzającym Państwa dane osobowe (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

   

  Celem, dla którego przetwarzamy Państwa dane jest:

  • obsługa zgłoszeń i zapytań, które Państwo do nas skierowaliście (np. przez formularz kontaktowy, email lub telefon);
  • kontaktowanie się z Państwem w celach związanych z realizacją zamówień oraz świadczeniem zamawianych usług;
  • umożliwienie świadczenia usług drogą elektroniczną;
  • obsługa reklamacji jeśli zostanie zgłoszona;
  • przechowywanie danych dla celów archiwalnych oraz zapewnienie rozliczalności poprzez wykazanie spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa,
  • spełnienie wymogów wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, w tym prowadzenie dokumentacji podatkowej oraz przechowywanie dowodów istotnych z punktu widzenia prowadzonej księgowości,
  • spełnienie wymogów wynikających z innej sprawozdawczości, albo wymogów prawa.

   

  Na podstawie Państwa zgody przetwarzamy dane osobowe m.in. w celach:

  • związanych z procesem rekrutacyjnym;
  • przesyłania newslettera oraz informacji o charakterze marketingowym;
  • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
  • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych.
 5. Obowiązek podania danych osobowych
  W zależności od sytuacji, w której nawiązują Państwo relację z Zucchetti Promotion & Trade możemy wymagać podania imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu korespondencyjnego i numeru telefonu, jeżeli jest to wymagane do załatwienia Państwa sprawy. W celu zawarcia i/lub wykonania zawartej z Państwem umowy możemy również żądać podania nr PESEL/NIP oraz adresu prowadzenia działalności gospodarczej. W zależności od wymogów przewidzianych w przepisach prawa Zucchetti Promotion & Trade może wymagać od Państwa również podania innych danych niezbędnych np.:

  • ze względów rachunkowych lub podatkowych,
  • na potrzeby procesu rekrutacji.

   

  Jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie podadzą nam Państwo wymaganych danych osobowych może to utrudnić lub uniemożliwić nawiązanie relacji, w tym biznesowych. W pozostałym zakresie podanie Państwa danych jest dobrowolne. Równocześnie informujemy, że w przypadku nie podania określonych danych lub uniemożliwienia nam ich przetwarzania będziemy zmuszeni do zaprzestania świadczenia usług i/lub rozwiązania umowy lub nie będziemy mogli załatwić Państwa sprawy.

 6. Cofnięcie zgody
  W sytuacjach, gdy Zucchetti Promotion & Trade przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie zgody, w każdym czasie przysługuje Państwu prawo jej cofnięcia w formie e-maila przesłanego do administratora danych osobowych [email protected]. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych
  Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych. W przypadku stwierdzenia, iż Państwa dane osobowe podlegające przetwarzaniu przez Zucchetti Promotion & Trade są niezgodne z rzeczywistością, przysługuje Państwu prawo do ich sprostowania lub uzupełnienia. Ponadto przysługuje Państwu prawo:

  • do żądania usunięcia Państwa danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem;
  • do wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;
  • aby nie podlegać decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, chyba że decyzja ta jest niezbędna do realizacji umowy, jest dozwolona prawem lub wyrazili Państwo wcześniej na to wyraźną zgodę;
  • do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Wycofanie zgody powinno być dokonane w sposób wskazany w pkt VI. niniejszej informacji.
 8. Skarga i sprzeciw w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  W przypadku, gdy przetwarzanie przez Zucchetti Promotion & Trade Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźli.
 9. Odbiorcy danych osobowych
  Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

  • organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  • podmioty, którym firma Zucchetti Promotion & Trade powierzyła przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów np.: handlowcy, podwykonawcy, dostawcy, serwisanci, operatorzy pocztowi, dostawcy IT i innych usług, podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, księgowe itp.,
  • podmioty, wobec których wyrazili Państwo zgodę na udostępnienie i przetwarzanie swoich danych osobowych.
  • podmioty, do których firma Zucchetti Promotion & Trade zwróciła się celem przygotowania wycen, analiz, oferty, rozwiązań specjalnych itp. w związku z wystosowanym przez Państwa zapytaniem.
 10. Okres przechowywania danych osobowych
  Zucchetti Promotion & Trade przechowuje Państwa dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji zamówień i umów, przez czas, w jakim możliwe jest zgłaszanie reklamacji lub dochodzenie roszczeń. Dodatkowo, dane mogą być przechowywane dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres określony przepisami prawa. Jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym firma Zucchetti Promotion & Trade zobowiązana jest do zachowania danych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów (np. dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne). Dane, które otrzymaliśmy za Państwa zgodą na przetwarzanie np. w celu przesyłania newslettera, przechowywane są do momentu cofnięcia tej zgody poprzez wysłanie stosownej informacji do administratora danych osobowych na e-mail [email protected].
 11. Przekazywanie danych osobowych do Państw Trzecich
  Zucchetti Promotion & Trade nie przekazuje Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 12. Przetwarzanie danych osobowych w sposób automatyczny
  Zucchetti Promotion & Trade nie przetwarza Państwa danych osobowych w sposób zautomatyzowany.

powrót na stronę główną…